Algemene verkoopvoorwaarden vanaf 01/01/2019

1.        Elke offerte en elk (ook toekomstig) contract wordt geregeld door onderhavige bepalingen en voorwaarden die er integraal deel van uitmaken en die voorrang hebben op de bepalingen en voorwaarden van de klant. De bepalingen en voorwaarden van de klant worden niet beschouwd als aanvaard tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onderhavige bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de verkoop van producten (in voorraad of op vraag gemaakt) en ook voor contracten voor herstellings- en onderhoudswerkzaamheden.
2.        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn prijzen, brochures, catalogi of voorstellen niet bindend voor en ze kunnen op om het even welk moment aangepast of gewijzigd worden. Een contract is enkel geldig en bindend voor ons na onze schriftelijke bevestiging van de bestelling. Zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming met de prijs, zijn de prijzen die gelden op de dag van de bestelling van toepassing.
3.        Tenzij anders vermeld, zijn de leveringstermijnen indicatief en niet bindend. Leveringstermijnen kunnen geen geldige reden zijn voor de beëindiging van het contract door de klant. Elke wijziging van de bestelling leidt automatisch tot een indicatieve verlenging van de leveringstermijn. De levering kan worden opgeschort in geval van enige vertraging in de betaling van voorschotten.
4.        Alle goederen en materialen blijven ons eigendom tot ze volledig betaald zijn. Tot dan is het voor de klant ten strengste verboden om de goederen te ontvreemden of toe te zeggen, om ze te laten dienen als onderpand of om ze op om het even welke andere manier wettelijk of fysiek over te dragen.
5.        Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle goederen en materialen geleverd af fabriek (loods Deerlijk/Waregem, België). Ze worden aanvaard op de plaats van levering. Alle risico’s worden na levering overgedragen aan de klant. Het vervoersrisico is voor de klant, ook wanneer wordt overeengekomen dat wij zullen zorgen voor of op een andere manier betrokken zullen zijn bij het transport.
Het is de plicht van de klant om te garanderen dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen en dat voldaan is aan alle voorwaarden om te leveren, zoals door ons vermeld. Schade veroorzaakt omdat niet werd voldaan aan bovenstaande voorwaarden is voor rekening van de klant.
6.        Weigert de klant de levering te aanvaarden, maakt hij/zij het voor ons onmogelijk om de levering uit te voeren of vertraagt hij/zij de levering aanzienlijk, dan hebben wij het recht om het contract te beëindigen door dit schriftelijk te melden, en dit zonder enige noodzaak tot een gerechtelijk besluit of enige andere formaliteit. Vanaf een dergelijke schriftelijke kennisgeving wordt het contract beschouwd als beëindigd als gevolg van contractbreuk door de klant en dan is een compensatie verschuldigd. Zonder afbreuk te doen aan ons recht om de hogere effectieve schade te bewijzen en te eisen, bedraagt een dergelijke compensatie minstens het forfaitaire bedrag van 35% van de totale aankoopprijs zonder btw. Houdt het contract betrekking verband met op maat gemaakte goederen, dan bedraagt een dergelijke compensatie minstens het forfaitaire bedrag van 75% van de totale aankoopprijs zonder btw.
Wanneer er reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden, dan hebben we het recht om de klant te factureren voor dat deel en om het contract voor de rest te beëindigen. In dat geval zal het ronde compensatiebedrag 35% bedragen van 75% van de aankoopprijs zonder btw van de goederen die nog niet werden geleverd.
7.        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten de aan de klant gecommuniceerde prijzen geen gouvernementele belastingen, heffingen of andere lasten. De klant staat in voor dergelijke belastingen, heffingen of lasten en indien ze aan ons worden aangerekend of rechtens door ons moeten worden betaald, dan moet de klant ons deze na een eerste verzoek onmiddellijk terugbetalen.
8.        Facturen moeten worden betaald op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op onze facturen of op een andere bankrekening die wij soms schriftelijk communiceren. De betaling moet volledig en zonder enige aftrek gebeuren. Het betreffende bedrag moet op onze bankrekening staan op de vervaldag die vermeld staat op de factuur. Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, wordt automatisch en zonder kennisgeving verhoogd met een wettelijke en conventionele interest van 1% per maand. De interest moet worden gekapitaliseerd per annum en is onderworpen aan een kennisgeving per aangetekend schrijven. Indien door ons werd ingestemd met een gespreide betaling en wanneer een van de betalingen niet tijdig of volledig gebeurde, dan wordt het saldo automatisch verschuldigd.
9.        Een openstaand bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, wordt na kennisgeving van de ingebrekestelling per aangetekend schrijven, verhoogd met 12%, met een minimum van € 150 als forfaitaire compensatie voor extralegale kosten. Deze compensatie wordt vermeerderd met een wettelijke en conventionele interest van 1% per maand vanaf de kennisgeving van de ingebrekestelling.
10.     De onvoorwaardelijke betaling van het volledige of gedeeltelijke gefactureerde bedrag staat gelijk aan de aanvaarding van onze factuur. Gedeeltelijke betalingen moeten altijd worden aanvaard onder voorbehoud en zonder afbreuk te doen aan onze rechten en ze worden verrekend met de schulden van de klant in deze volgorde: enige gemaakte gerechtskosten, verschuldigde interest, enige compensatie en uiteindelijk het hoofdbedrag.
11.     In geval van niet-betaling op de vervaldatum na de kennisgeving van de ingebrekestelling per aangetekend schrijven, wordt ervan uitgegaan dat de klant zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige contractbreuk en wij kunnen dan op om het even welk moment besluiten om het contract te beëindigen op basis van deze contractbreuk. Een dergelijke beëindiging vereist een kennisgeving per aangetekend schrijven. In dit geval moet de klant ons toelaten om de goederen en materialen op te halen waar ze worden bewaard en de klant moet een compensatie betalen van minstens een forfaitair bedrag van 35% – vermeerderd tot 75% in geval van op maat gemaakte goederen – van het totale aankoopbedrag zonder btw. Voorgaande kan ons er niet van weerhouden bijkomende schade aan te tonen en te eisen bovenop dit bedrag.
12.     In geval van niet-betaling op de vervaldatum hebben we het recht om openstaande bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten. In geval van een dergelijke annulatie moet de klant een compensatie betalen van minstens een forfaitair bedrag van 35% – vermeerderd tot 75% in geval van op maat gemaakte goederen – van het totale aankoopbedrag zonder btw. Voorgaande kan ons er niet van weerhouden bijkomende schade aan te tonen en te eisen bovenop dit bedrag.
13.     In elk geval van niet-betaling op de vervaldag worden alle schulden van de klant (ongeacht of ze al dan niet op dat moment verschuldigd zijn) automatisch verschuldigd. Hiervoor is geen kennisgeving of ingebrekestelling vereist. Bovendien hebben we het recht om goederen van de klant die nog in ons bezit zijn in beslag te nemen tot de volledige betaling werd gedaan.
14.     Indien objectieve elementen (zoals, en dit zonder beperking, betwiste wisselbrieven, kredietannulaties, beslaglegging of inbeslagname, de start van een insolventieprocedure) erop wijzen dat de klant liquiditeitsproblemen heeft, dan hebben we het recht om de uitvoering van onze verplichtingen te onderwerpen aan de ontvangst van voldoende garanties. De kosten voor het opmaken van dergelijke garanties zijn voor rekening van de klant.
15.     Wij staan in voor de levering van conforme goederen en materialen. Er kan echter geen sprake zijn van het ontbreken van conformiteit tenzij de betreffende kwaliteiten en eigenschappen uitdrukkelijk en specifiek door ons schriftelijk werden gegarandeerd op het moment dat het contract werd afgesloten.
16.     De klant moet de goederen, materialen en verpakking onmiddellijk bij de levering visueel inspecteren. Enige gebreken of zichtbare defecten moeten in detail worden vermeld op de leveringsnota.
De klant moet dan zo snel mogelijk en ten laatste binnen drie (3) dagen na de levering een kopie van deze leveringsnota doorsturen en tegelijk schriftelijk gedetailleerde informatie meesturen over de gebreken en/of zichtbare defecten, met inbegrip van het bewijs van dergelijke defecten. De klant moet alle defecte producten (en de originele gelabelde verpakking) of de gebrekkige verpakking beschikbaar stellen voor inspectie. Bovendien moet de klant op ons verzoek alle dergelijke producten (en de originele gelabelde verpakking) of de gebrekkige verpakking naar ons of naar onze aangewezen dienstpartner terugsturen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige zichtbare defecten of non-conformiteit indien de klant zich in geen enkel opzicht houdt aan deze bepaling of aan ons retourbeleid en/of onze retourrichtlijnen.
17.     De bewijslast betreffende verborgen gebreken berust bij de klant. De klant moet ons schriftelijk informeren, per aangetekend schrijven, binnen de twee (2) weken volgend op de datum waarop hij een dergelijk gebrek ontdekt. Dergelijke schriftelijke communicatie moet in redelijke details de aard van het verborgen gebrek omschrijven en ook bewijs van een dergelijk defect omvatten.
De klant moet op verzoek alle defecte producten beschikbaar maken voor inspectie. Bovendien moet de klant op ons verzoek alle dergelijke producten naar ons of naar onze opgegeven dienstpartner terugsturen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige verborgen defecten indien de klant zich in geen enkel opzicht houdt aan deze bepaling of aan ons retourbeleid en/of onze retourrichtlijnen.
Wij kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden wanneer het verborgen gebrek zichtbaar wordt binnen twee jaar na de levering van de goederen. Alle vorderingen van klanten worden ongeldig zes maanden na de kennisgeving van het verborgen gebrek.
Alle aanspraken op garantie wegens gebrek aan overeenstemming vervallen in geval van schade veroorzaakt tijdens transport, verwerking, montage of onderhoud, wijzigingen en/of reparaties door de klant of een derde partij, indien de geleverde goederen niet volgens onze instructies en/of de instructies van de fabrikant worden gemonteerd of verwerkt, gebruikt of geïnstalleerd. Hetzelfde geldt wanneer de goederen niet jaarlijks werden gecontroleerd of niet werden onderhouden volgens onze onderhoudsinstructies en/of de instructies van de fabrikant.
Er is geen sprake van een verborgen gebrek indien de klant op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs niet onkundig kon zijn van een dergelijk gebrek.
18.     Indien ons overeenkomstig de punten 16 en 17 hierboven een gebrek aan overeenstemming of een gebrek wordt gemeld, kan de klant ons alleen verplichten de goederen naar eigen goeddunken te repareren of te vervangen, in beide gevallen kosteloos. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: transportkosten, installatiekosten, uitgaven, schade of kosten die op enigerlei wijze verband houden met het gebrek aan de goederen en materialen). Iedere andere aansprakelijkheid die wordt opgelegd door dwingend recht is, voor zover toegestaan door dit dwingend recht, beperkt tot het bedrag dat door onze verzekering wordt gedekt. Alleen als wij het probleem niet binnen een redelijke termijn hebben verholpen, kan de klant een passende verlaging van de prijs eisen. De klant heeft nooit recht op ontbinding van de overeenkomst. De klant dient ons te vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde goederen die onze verplichtingen volgens deze bepaling overstijgen.
De klant moet ons op de hoogte brengen van alle klachten betreffende de producten en verbindt zich ertoe om alle klachten nauwgezet op te volgen om onze goede naam en de goede naam van onze producten te beschermen.
19.     Zonder onze schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming kunnen de door de klant aan ons verschuldigde bedragen op geen enkele wijze worden verrekend met enig bedrag dat volgens de klant door ons aan hem verschuldigd is, noch kan de klant zich op deze vorderingen beroepen ter rechtvaardiging van de opschorting of het uitstel van zijn betalingsverplichtingen naar ons toe.
20.     In geval van een "vreemde oorzaak" of in geval van “overmacht” (art. 1147 en art. 1148 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek), zelfs wanneer dit niet leidt tot een permanente en/of volledige onmogelijkheid om het contract uit te voeren, dan hebben wij wettelijk het recht om onze verbintenissen uit te stellen of nietig te verklaren, na dit vooraf schriftelijk te melden aan de klant. Dit uitstel of deze nietigverklaring geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.
Onder “vreemde oorzaken” of “overmacht” worden zonder beperking verstaan: oorlog, staking of lock-out, gebrek aan grondstoffen of goederen, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbesluiten die de uitvoering van overeenkomsten beïnvloeden. Deze bepaling is van toepassing ongeacht of deze "vreemde oorzaken" en "overmacht” van toepassing zijn op ons of op onze leveranciers.
21.     Indien een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig wordt bevonden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. De ongeldige clausule wordt vervangen door een geldige clausule die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert.
22.     Tenzij wij ervoor kiezen om een vordering tegen de klant in te stellen bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de klant gevestigd is, vallen alle geschillen tussen ons en de klant onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk.
Alle contracten worden beheerst door het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

✕ Sluit

My Selection

Minimaliseer